rinok2020_01.jpg
rinok2020_02.jpg
rinok03.jpg
bg2020_01.jpg
divadlo01.jpg
divadlo02.jpg
puncobranie.jpg
rinok01.jpg
rinok02.jpg
bg2020_02.jpg
previous arrow
next arrow

Pokyny a opatrenia COVID-19

V súvislosti s aktuálnym vývojom situácie ohľadom COVID-19 a v nadväznosti na rozhodnutie UVZ sme pre bezpečné zvládnutie nášho spoločného podujatia vykonali viaceré opatrenia a prijali pravidlá, ktorými sa bude Baťoviansky rínok organizovať a účastníci riadiť. Opatrenia a pravidlá sú navrhnuté s najväčším rešpektom k zdraviu kupujúcich, predajcov, účinkujúcich aj organizátorov, tak aby sme si ho užili, spoločne a bezpečne. Tento rok to bude naša spoločná snaha.

Všetky zmeny vyplývajúce z aktuálnej situácie budeme pravidelne zverejňovať na stránke www.uzitocniludia.sk a na FB v podujatí Baťoviansky rínok. 

KONTROLA VSTUPU:

Vzhľadom k nariadeniam sme boli nútení urobiť nasledujúce opatrenia, aby sme vedeli kontrolovať vstup a preukázať, že v danom okamihu nie je na podujatí viac ako 1000 ľudí.

  • Rínok sa uskutoční na čerstvom vzduchu v parku M.R.Štefánika a v priestoroch tržnice v Partizánskom. Areál bude vymedzený oplotením a ohraničený sekciou s rozlohou pre 1000 návštevníkov v zmysle platného nariadenia.
  • Vzhľadom k zvýšeným nákladom na hygienu je vstup na Rínok spoplatnený symbolickou sumou 0,50€/osoba (bez ohľadu na vek – žiaľ aj deti musia platiť, máme tým pádom presný počet, ktorý takto vieme kontrolovať). Na mieste dostanete papierovú vstupenku, ktorú je nutné mať pri sebe z dôvodu, že pri odchode vás musíme odhlásiť, aby sme vedeli koľko ďalších ľudí môžeme pustiť dnu.
  • Vstup do areálu bude výlučne cez jednu bránu, ktorá je umiestnená medzi predajňou Halierik a detskými doktorkami pri vstupe na parkovisko.
  • Na vstupe s hygienickou stanicou budú organizátori / dobrovoľníci elektronicky kontrolovať vstupenky, merať teplotu a konzultovať všetky Vaše otázky ohľadne bezpečnosti.
  • Výstup z areálu bude výlučne cez tú istú bránu po elektronickom odhlásení vstupenky.
  • Po opätovnom preukázaní vstupenkou sa samozrejme návštevníci môžu na Rínok vrátiť.
  • Vstup a pohyb v areáli bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šatka, šál…). V prípade, že nebudete mať rúško, budete si ho môcť zakúpiť pri vstupe.
  • Odporúčame zachovávať 2 metrové rozostupy od ostatných návštevníkov v celom areáli ako aj v okolí pódia.
  • V priestoroch tržnice a pred pódiom v parku bude priestor na konzumáciu zakúpeného jedla a potravín. V zóne bude možné v čase konzumácie pohybovať sa bez prekrytia horných dýchacích ciest.
  • Všetky priestory budú pravidelne dezinfikované dobrovoľníkmi po celý deň. Dezinfekcie budú dostupné po celom areáli.

Verejné toalety budú v čase konania podujatia otvorené , vstup do ženských toaliet je z priestorov tržnice, do mužských toaliet žiaľ musíte prejsť von z areálu , vstup je vedľa predajne Orange. V prípade opustenia areálu na toaletu a opätovného návratu prosím upozornite na túto skutočnosť dobrovoľníkov, aby ste nemuseli čakať , v prípade, že sa vytvorí rad na vstup po zaplnení areálu. Podávanie rúk nie je žiaduce.

Buďme zodpovední a disciplinovaní, aby sme si Rínok pripravovaný dobrovoľníkmi s láskou spoločne užili. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň aj v tejto dobe a tešíme, že spolu opäť zažijeme to čo aj minulý rok -obrovskú radosť zo zážitkov z dobrého jedla, krásnych vecí, hudby a dobrej spoločnosti.

Všetky opatrenia a ich zmeny sú konzultované s vedením mesta.

Celý areál je bezbariérový.

Prosíme, aby ste rešpektovali usmernenia a pokyny organizátorov a dobrovoľníkov.

V prípade porušenia pravidiel – vstup inak ako vyhradeným vchodom, nevhodné správanie, ... bude privolaná hliadka polície.

Rínok sa koná za každého počasia s výnimkou prírodných katastrof. Aktuálne informácie o počasí nájdete na Shmu.sk.

V prípade straty alebo nálezu, sa prosím, obráťte na organizátorov. V prípade, že chcete nahlásiť stratu, je nutné poskytnúť presný popis stratenej vec. Veci, ktoré v stratách a nálezoch po podujatí zostanú, budú následne zverejnené na Facebookovej stránke a budú uložené u organizátorov.

OBČERSTVENIE

Na podujatí je zabezpečený dostatočný počet stánkov s občerstvením, a to s kompletným sortimentom jedál (aj vegetariánskych) a nápojov. Budú rozmiestnené priebežne v celej ploche. Podujatie je financované taktiež z výnosu jednotlivých stánkov s občerstvením, z toho dôvodu nie je nutné, aby si návštevníci nosili vlastné občerstvenie. Na festivale platí zákaz vnášania alkoholických nápojov, sklených fliaš, sklených pohárov a nožov (z bezpečnostných dôvodov).

ODPAD

V priestore je k dispozícii dostatočný počet smetných košov a kontajnerov. Za čistotu v okolí stánkov s občerstvením sú zodpovední prevádzkari stánkov. Čistenie bude prebiehať priebežne, kompletné vyčistenie areálu bude večer po ukončení podujatia. Prosíme návštevníkov, aby vo vlastnom záujme dbali o čistotu. V prípade akýchkoľvek nedostatkov (upchatie WC, nedostatok kontajnerov, špina, …) kontaktujte usporiadateľov.V celom areáli budú viaceré kontajnerové stanovištia na triedený odpad. Prosíme, snažte sa ich v čo najväčšej miere používať a nehádzať odpad na zem. Ak je aj najbližší kontajner preplnený, pokojne hoďte odpad niekde čo najbližšie ku kontajneru (alebo nám to oznámte – info na konci textu). Budeme vám vďační, ak nám napr. počas festivalu dáte vedieť o preplnených kontajneroch, znečistených miestach.

PARKOVANIE

Parkovanie je možné na verejných parkoviskách, ktoré v čase konania Rínku nie sú spoplatnené, nakoľko je sviatok.

ZDRAVIE  

Ak sa u Vás prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť priestor podujatia.

V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie), ste povinní zostať v domácej karanténe.

PRAVIDLÁ A PODMIENKY

Zmena programu vyhradená. Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup. Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou návštevníka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb. Vstup na pódium je pre návštevníkov zakázaný, porušenie zákazu je dôvodom na vyvedenie z areálu. Vstupom do areálu návštevník poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas podujatia alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia. Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania podujatia sklenené nádoby, nádoby pod tlakom, pyrotechnické predmety, sklenené fľaše, dáždniky, predmety ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov, zbrane akéhokoľvek druhu a zakladať otvorený oheň. V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch, bicykloch, skateboardoch, longboardoch, kolieskových korčuliach, kolobežkách a obdobných prostriedkoch. V prípade porušenia tohto zákazu bude prostriedok návštevníkovi do ukončenia festivalu zabavený. Nie je dovolené vnášať do priestorov podujatia magnetofóny, megafóny, reproduktory. Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do areálu, s výnimkou vodiacich psov. V areáli je prísne zakázaný predaj a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora. Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný. Prosíme o využívanie odpadkových košov podľa ich označenia. Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu. Upozorňujeme návštevníkov, že areál je monitorovaný kamerovým systémom.  Za konanie detí sú zodpovední ich rodičia, prípadne iný dospelý sprievod. Deti musia byť pod neustálym dohľadom rodičov, resp. ich dospelý sprievod.

 

 

ÚNIKOVÉ ZÓNY

V prípade nepredvídateľnej výnimočnej situácie, následkom ktorej by muselo prísť k urýchlenému vyprázdneniu areálu, prosíme návštevníkov, aby zachovali rozvahu, riadili sa pokynmi usporiadateľa a areál opúšťali únikovými zónami.

NÚDZOVÁ INFO LINKA

Núdzová info linka 0905481697 je v prevádzke iba počas trvania Rínku k dispozícii návštevníkom Baťovianskeho Rínku. Linku volajte v prípade výnimočnej situácie (úraz, požiar, krádež …).Prosíme, využívajte linku iba v nutných prípadoch.

ORGANIZÁTOR

Hlavným organizátorom podujatia Baťoviansky Rínok je Občianske združenie UŽITOČNÍ ĽUDIA . Ak nás chcete kontaktovať, kontakty nájdete na našej webovej stránke www.uzitocniludia.sk. Ak nás chcete kontaktovať priamo na podujatí, produkčný štáb sa nachádza v backstage vedľa pódia.

 

­